Communicatie met ouders

Communicatie met ouders

Het bestuur van twee basisscholen in Gouda vroeg ons een plan van aanpak om de communicatie met ouders te verbeteren. De klachten van ouders leidden inmiddels tot achterblijvende aanmeldingen van nieuwe leerlingen.
We hielden een kwalitatief onderzoek onder ouders naar de schoolkeuzemotieven en de kwaliteit van de communicatie.
Op basis van de resultaten hebben we aanbevelingen gedaan voor alle vormen van communicatie: interpersoonlijk (mondeling), schriftelijk, drukwerk, digitaal, media, de zichtbaarheid van de gebouwen en de externe contacten. Ook kwamen er organisatorische aanbevelingen uit het onderzoek voort (zoals het consequent bijhouden van een klassenmap voor invallers).
Een jaar na de opdracht waren de meeste adviezen opgevolgd. Beide scholen floreren en hebben positieve scores in de oudertevredenheidsonderzoeken.